همین کافی ست

تمام خاطراتم را با خودت میبری حرفی نیست، ولی لاقل عکست را برایم به یادگار بگذار، همین هم کافی ست، من به همین هم راضی ام، که ان عکس هنوزم روی میزم است و میدانم هنوز هم میتوانم با تو درد دل کنم، همین کافی ست

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s