تابستون 2

هنوز هم عاشق فوتبالیست هام، آن سوباسای دوست داشتنی که تا به نیمه زمین میرسید 10 قسمت طول میکشید و هزار جور فکرو خیال مختلف به مغزش خطور میکرد و اصلا نمیدانم چطور توپ را دنبال میکرد، با این همه مبالغه هنوز هم دوست داشتنی است و شخصیت محبب من است و از دیدنش سیر نمیشوم، البته در حضور واکی بایشی و واکاشی زوماکه غیر از این دو دروازه بان هیچکس دیگری در مقابل شوت های سوباسا و کاکرو تاب نمیاورد، با کتاب فارسی سال اول دبستان با آن گل زیبای روی جلدش که هیچوقت از گلدون درنمیامد و به نظر من هنوز هم یکی از شاهکارهای طراحی روی جلد است، سال اول که بودم فکر میکردم تا دبستان را تمام کنیمکتابهایمان همین هاستف چه دنیای ساده ای داشتمف ولی کلاس اول که تمام شد کتابها هم جایشان را به کتاب های سال بعد دادند، سخت تر بودندو حوصله آدم را بیشتر سر میبردند و مسائل ریاضی که اشک ادم را سر جلسه امتحان ثلث سوم درمی اورد، همانخط کش ها، جامدادی ها، خودکارهای بیک، مدادهای استدلر، مدادهای رنگش 24تایی و 12تایی، پیکان بابابزرگ که توش مبپختیم از گرما، خونه کوچیک کارگریمون و …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s