تو را دوست دارم

Posted: April 20, 2011 in Uncategorized

تو را دوست دارم
نه برای اینکه دوست داشتنی هستی
نه برای اینکه به دوست داشتنت نیاز دارم
نه برای اینکه نمیتوانم کس دیگری را غیر از تو دوست داشته باشم
نه برای اینکه تو دوستم نداری
نه برای اینکه کم کم ازین پست داره عنم میگیره:دی
تو را برای خودت دوست دارم
چون لایق دوست داشته شدنی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s